Thư viện dành cho người mù & người khuyết tật-Trang web thử nghiệm

  Thư viện North Shelby là Địa điểm Trình diễn Thư viện dành cho Người mù & Người Khuyết tật

  Thiết bị trình diễn: một đặt tại Cục Tham khảo và một trong Lưu hành

  Dịch vụ có sẵn cho:

  • Blind
  • Thể chất không thể cầm sách để đọc
  • Các tình trạng như chứng khó đọc

  Liên kết đến ứng dụng:  https://aplsws2.apls.state.al.us/uploads/files/BPH/BPH%20Individual%20Application%20with%20NLS%20BARD%20Service%20Revised%2003012021(fillable).pdf

  Liên kết đến danh mục trực tuyến: https://bph.apls.state.al.us/index.jsf

  Di chuyển về đầu trang