Ban thư viện

Thành viên Hội đồng Thư viện nhiệm kỳ 2022 – 2023

Kay Kelley, Chủ tịch
Ann Price, Phó chủ tịch
Morgan Barnes, Thủ quỹ Hội đồng quản trị
Beth Ronilo, Thư ký

Lucy Edwards, thành viên lớn

Ban theo luật

Mọi ý kiến ​​đóng góp, thắc mắc, quan tâm, vui lòng gửi email cho ban thư viện theo địa chỉ nscomments@shelbycounty-al.org

Kate Etheringge, Giám đốc Thư viện 
205.439.5540
NSDirector@shelbycounty-al.org


Biên bản họp Ban Thư viện

2022-2023

Tháng Mười | Tháng mười hai | Tháng một | Tháng Hai

2021-2022

Tháng Mười | Tháng mười hai | Tháng một | 10 Tháng Hai | 23 Tháng Hai | Tháng Tư | có thể | Cuộc họp khẩn cấp ngày 13 tháng XNUMX | Tháng Sáu 29 | tháng Tám | Tháng Chín

Biên bản lưu trữ

Di chuyển về đầu trang