1. Nhấp vào Trả tiền cho Thư viện Đánh giá Hàng năm
  2. Nhấp vào Tìm kiếm trên Trang Dịch vụ iGov
  3. Nhấp vào Thuế tài sản
  4. Nhập PIDN (số id bưu kiện gồm 15 chữ số)
  5. Nhấp vào Gửi
  6. Nhấp vào ID thuộc tính #
  7. Hành động / Thanh toán

igov1

igov2

igov3 LI

igov4