Nhận thẻ thư viện

Ở đâu

Bạn có thể nhận thẻ thư viện tại quầy dịch vụ tại bất kỳ địa điểm nàoon của Quận Thư viện Quận Shelby.

Về

Nếu bạn sống trong Quận Shelby, bạn có thể nhận được thẻ thư viện miễn phí. Nếu bạn không sống ở Quận Shelby, nhưng được tuyển dụng ở Quận Shelby, bạn có thể nhận được thẻ thư viện bằng cách xuất trình bằng chứng về việc làm của mình. Thẻ dành cho khách hàng dưới 18 tuổi sẽ cần có chữ ký, giấy tờ tùy thân và bằng chứng địa chỉ của cha mẹ hoặc người giám hộ. Bạn phải đủ tuổi ký tên để nhận thẻ thư viện.

Thẻ không cư trú

Nếu bạn không sống ở Quận Shelby nhưng muốn có Thẻ Thư viện Quận Shelby, lệ phí là $ 30.00 hàng năm.

Mang theo cai gi

Khi bạn đến bất kỳ địa điểm nào của Quận Shelby để lấy thẻ của mình, bạn sẽ cần điền và ký vào đơn đăng ký. Bạn sẽ cần giấy tờ tùy thân có hình kèm theo bằng chứng cư trú (bằng lái xe hoặc hóa đơn gửi đến nhà nếu bạn là người mới đến khu vực này).

Gia hạn thẻ của bạn

Thẻ Thư viện thường trú được phát hành trong ba năm. Tất cả các thẻ khác được phát hành trong một năm. Bạn có thể trực tiếp gia hạn thẻ của mình tại quầy Lưu hành tại bất kỳ vị trí nào ở Quận Thư viện Quận Shelby. Bạn vẫn cần cung cấp bằng chứng về cư trú.

Báo mất thẻ hoặc bị đánh cắp ngay lập tức

Vui lòng gọi 205.439.5500 hoặc đến bất kỳ quầy dịch vụ nào. Vui lòng báo cáo thẻ bị mất ngay lập tức vì bạn chịu trách nhiệm cho mọi mục được ký gửi trên thẻ của mình. Có một khoản phí thay thế tiền mặt $3.00 cho thẻ bị mất. (Xin lưu ý tại thời điểm này chúng tôi không thể thay đổi)

Di chuyển về đầu trang