Friends of the Library

Tổ chức Thư viện Friends of the North Shelby được điều hành thành:

  • Hỗ trợ Thư viện North Shelby bằng cách nâng cao kiến ​​thức và hiểu biết về các dịch vụ và nhu cầu của nó
  • Hỗ trợ và hợp tác với thư viện trong việc phát triển các dịch vụ thư viện và cơ sở vật chất cho cộng đồng
  • Ủng hộ quyền tự do đọc

Những người bạn của Nội quy Thư viện

Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại

Tommy Majors, Chủ tịch
Jen Coleman, Phó chủ tịch
Ashley Dickey, Thư ký
Cindy Warriner, Thủ quỹ
Barbara Martinez, Thành viên lớn
Linda Barnard, Thành viên lớn

Tham gia cùng bạn bè – Tư cách thành viên

Di chuyển về đầu trang