Lớp học máy tính

Kiểm tra các tài nguyên trực tuyến miễn phí này:
Hướng dẫn công nghệ miễn phí

Có bất kỳ câu hỏi liên quan đến công nghệ? Sắp xếp thời gian để được trợ giúp 1 kèm 1. Chọn từ bất kỳ chủ đề nào sau đây:

Sử dụng máy tính cơ bản & An toàn trực tuyến

Thiết lập email và thông tin cơ bản

Giới thiệu về ứng dụng Libby và/hoặc Hoopla Digital

Giới thiệu về học ngôn ngữ Pronounciator

Trang web thư viện và các tính năng của nó

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Google Docs

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email cho Thủ thư người lớn hoặc gọi 205 439-5511.

Di chuyển về đầu trang