Để đặt lịch kiểm tra theo chuyên đề, vui lòng gọi số 205.439.5511 hoặc nsadultservices@shelbycounty-al.org

Tất cả các bài kiểm tra Proctored là $ 10 mỗi bài.

Chúng tôi không chấp nhận người đi bộ. Chúng tôi không giám thị vào cuối tuần. Các bài kiểm tra phải được lên lịch trước ngày kiểm tra ít nhất một tuần. Không có ngoại lệ.

Chúng tôi không giám sát học sinh mới vào tháng Sáu và tháng Bảy.